2.9 Liên hệ với Cục Hợp tác quốc tế

05/02/2015 | 15170 Lượt xem

9.1. Các thông tin dành cho lưu học sinh được đăng tải trên trang web của Cục: www.vied.vn, vào mục “Văn bản thủ tục” để lưu học sinh tham khảo thêm và lấy các mẫu khai, báo cáo theo quy định.

9.2. Địa chỉ liên hệ chung

Phòng Lưu học sinh
Cục Đào tạo với nước ngoài
21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: lhs@vied.vn
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hạnh, hanh@vied.vn

9.3. Liên hệ chi tiết với chuyên viên phụ trách lưu học sinh Đề án 911

STT

Nước

Chuyên viên hỗ trợ xử lý tìm cơ sở đào tạo nước ngoài tiếp nhận đào tạo

Chuyên viên xử lý hồ sơ đi học và quản lý lưu học sinh

1

Ai-len

Quách Ngọc Minh (minh@vied.vn)

Bùi Thị Thu Thủy (thuybt@vied.vn)

2

Anh

Quách Ngọc Minh (minh@vied.vn)

Trần Thị Nga (nga@vied.vn)

3

Áo

Quách Ngọc Minh (minh@vied.vn)

Bùi Thị Thu Thủy (thuybt@vied.vn)

4

Ba Lan

Nguyễn Thị Hà Anh (anhnth@vied.vn)

Bùi Thị Thu Thủy (thuybt@vied.vn)

5

Bê-la-rút

Nguyễn Thị Hà Anh (anhnth@vied.vn)

Vũ Trần Kim Liên (lienvtk@vied.vn)

6

Bỉ

Nguyễn Thị Hà Anh (anhnth@vied.vn)

Nguyễn Thị Thanh Tâm (tamntt@vied.vn)

7

Ca-na-đa

Quách Ngọc Minh (minh@vied.vn)

Nguyễn Thị Thanh Tâm (tamntt@vied.vn)

8

Đài Loan

Vũ Thị Liên Hương (huong@vied.vn)

Nguyễn Thị Thu Hà (hantt@vied.vn)

9

Đan Mạch

Quách Ngọc Minh (minh@vied.vn)

Bùi Thị Thu Thủy (thuybt@vied.vn)

10

Đức

Quách Ngọc Minh (minh@vied.vn)

Trần Thị Nga (nga@vied.vn)

11

Hà Lan

Quách Ngọc Minh (minh@vied.vn)

Bùi Thị Thu Thủy (thuybt@vied.vn)

12

Hàn Quốc

Vũ Thị Liên Hương (huong@vied.vn)

Lê Thị Tuyết Lan (lanltt@vied.vn)

13

Hoa Kỳ

Quách Ngọc Minh (minh@vied.vn)

Nguyễn Thị Thanh Tâm (tamntt@vied.vn)

14

I-ta-li-a

Quách Ngọc Minh (minh@vied.vn)

Bùi Thị Thu Thủy (thuybt@vied.vn)

15

Ma-lai-xi-a

Vũ Thị Liên Hương (huong@vied.vn)

Nguyễn Thị Thanh Tâm (tamntt@vied.vn)

16

Na Uy

Quách Ngọc Minh (minh@vied.vn)

Bùi Thị Thu Thủy (thuybt@vied.vn)

17

 Nga

Nguyễn Thị Hà Anh (anhnth@vied.vn)

Vũ Trần Kim Liên (lienvtk@vied.vn)

18

Nhật Bản

Vũ Thị Liên Hương (huong@vied.vn)

Lê Thị Tuyết Lan (lanltt@vied.vn)

19

Niu Di lân

Quách Ngọc Minh (minh@vied.vn)

Hoàng Thị Kim Oanh (kimoanh@vied.vn)

20

Ô-xtơ-rây-li-a

Quách Ngọc Minh (minh@vied.vn)

Hoàng Thị Kim Oanh (kimoanh@vied.vn)

21

Pháp

Nguyễn Thị Hà Anh (anhnth@vied.vn)

Ngô Thị Diệu Linh (dieulinh@vied.vn)

22

Phi-lip-pin

Vũ Thị Liên Hương (huong@vied.vn)

Nguyễn Thị Thanh Tâm (tamntt@vied.vn)

23

 Séc

Nguyễn Thị Hà Anh (anhnth@vied.vn)

Bùi Thị Thu Thủy (thuybt@vied.vn)

24

Tây Ban Nha

Nguyễn Thị Hà Anh (anhnth@vied.vn)

Bùi Thị Thu Thủy (thuybt@vied.vn)

25

Thái Lan

Vũ Thị Liên Hương (huong@vied.vn)

Nguyễn Thị Thanh Tâm (tamntt@vied.vn)

26

Thụy Điển

Nguyễn Thị Hà Anh (anhnth@vied.vn)

Bùi Thị Thu Thủy (thuybt@vied.vn)

27

Trung Quốc

Vũ Thị Liên Hương (huong@vied.vn)

Nguyễn Thị Thu Hà (hantt@vied.vn)

28

Xinh-ga-po

Vũ Thị Liên Hương (huong@vied.vn)

Nguyễn Thị Thanh Tâm (tamntt@vied.vn)

9.4. Liên hệ chi tiết với chuyên viên phụ trách lưu học sinh Đề án 599  

STT Nước Chuyên viên hỗ trợ xử lý tìm cơ sở đào tạo nước ngoài tiếp nhận đào tạo Chuyên viên xử lý hồ sơ đi học và quản lý lưu học sinh
Theo phân công tương tự tại mục 9.3. đối với lưu học sinh Đề án 911 Hoàng Thị Kim Oanh (kimoanh@vied.vn)
9.5. Liên hệ chi tiết với chuyên viên phụ trách lưu học sinh Đề án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
STT Nước Chuyên viên hỗ trợ xử lý tìm cơ sở đào tạo nước ngoài tiếp nhận đào tạo Chuyên viên xử lý hồ sơ đi học và quản lý lưu học sinh
Theo phân công tương tự tại mục 9.3. đối với lưu học sinh Đề án 911 Nguyễn Thị Thanh Tâm (tamntt@vied.vn)
9.6. Liên hệ chi tiết với chuyên viên phụ trách lưu học sinh diện Hiệp định 

STT

Nước

Chuyên viên hỗ trợ xử lý thủ tục đề nghị phía nước ngoài tiếp nhận đào tạo

Chuyên viên xử lý hồ sơ đi học và quản lý lưu học sinh

1

Ấn Độ

Vũ Hồng Hạnh (hanhvh@vied.vn)

Nguyễn Quang Long (longnq@vied.vn)

2

Ba Lan

Nguyễn Thị Hà Anh (anhnth@vied.vn)

Nguyễn Quang Long (longnq@vied.vn)

3

Bê-la-rút

Vũ Hồng Hạnh (hanhvh@vied.vn)

Bùi Thị Thu Thủy (thuybt@vied.vn)

4

Bun-ga-ri

Nguyễn Thị Hà Anh (anhnth@vied.vn)

Nguyễn Quang Long (longnq@vied.vn)

5

Ca-dắc-xtan

Vũ Hồng Hạnh (hanhvh@vied.vn)

Bùi Thị Thu Thủy (thuybt@vied.vn)

6

Căm-pu-chia

Vũ Hồng Hạnh (hanhvh@vied.vn)

Vũ Trần Kim Liên (lienvtk@vied.vn)

7

Cu-ba

Nguyễn Thị Hà Anh (anhnth@vied.vn)

Nguyễn Quang Long (longnq@vied.vn)

8

Hung-ga-ri

Nguyễn Thị Hà Anh (anhnth@vied.vn)

Nguyễn Quang Long (longnq@vied.vn)

9

Lào

Vũ Hồng Hạnh (hanhvh@vied.vn)

Vũ Trần Kim Liên (lienvtk@vied.vn)

10

Ma-rốc

Nguyễn Thị Hà Anh (anhnth@vied.vn)

Nguyễn Quang Long (longnq@vied.vn)

11

Mông Cổ

Vũ Hồng Hạnh (hanhvh@vied.vn)

Nguyễn Quang Long (longnq@vied.vn)

12

Mô-dăm-bích

Nguyễn Thị Hà Anh (anhnth@vied.vn)

Nguyễn Quang Long (longnq@vied.vn)

13

Môn-đô-va

Vũ Hồng Hạnh (hanhvh@vied.vn)

Bùi Thị Thu Thủy (thuybt@vied.vn)

14

Nga (nhóm 1)

Vũ Hồng Hạnh
(hanhvh@vied.vn)

Nguyễn Thị Thu Hà (hantt@vied.vn)

Nga (nhóm 2)

Lê Thị Tuyết Lan (lanltt@vied.vn)

Nga (nhóm 3)

Bùi Thị Thu Thủy (thuybt@vied.vn)

Nga (nhóm 4)

Vũ Thị Bằng (bangvt@vied.vn)

Nga (nhóm 5)

Đồng Thị Thanh Tâm (tamdtt@vied.vn)

15

Ru-ma-ni

Nguyễn Thị Hà Anh (anhnth@vied.vn)

Nguyễn Quang Long (longnq@vied.vn)

16

Séc

Nguyễn Thị Hà Anh (anhnth@vied.vn)

Nguyễn Quang Long (longnq@vied.vn)

17

Trung Quốc

Vũ Hồng Hạnh (hanhvh@vied.vn)

Nguyễn Thị Thu Hà (hantt@vied.vn)

18

U-crai-na

Vũ Hồng Hạnh (hanhvh@vied.vn)

Bùi Thị Thu Thủy (thuybt@vied.vn)

19

Xlô-va-ki-a

Nguyễn Thị Hà Anh (anhnth@vied.vn)

Nguyễn Quang Long (longnq@vied.vn)

20

Xri Lan-ca

Vũ Hồng Hạnh (hanhvh@vied.vn)

Nguyễn Quang Long (longnq@vied.vn)

Nga (nhóm 1): LHS học về năng lượng nguyên tử tại Nga;
Nga (nhóm 2): LHS học tại các TP từ vần A đến I và các trường ở Moscow gồm: TrĐHTH Kỹ thuật Bauman, TrĐH Sư phạm Moscow, TrĐH Dầu và Khí Nga, TrĐH Y khoa Nga;
Nga (nhóm 3): LHS học tại các trường ở Moscow gồm: TrĐH Bộ Nội vụ Nga, TrĐH Giao thông Đường bộ Moscow, TrĐHTH Hữu nghị các dân tộc Nga, TrĐH Vật lý Kỹ thuật Moscow, TrĐH Xây dựng Moscow, TrĐH Năng lượng Moscow, TrĐH Thép và Hợp kim Moscow, TrĐH Kinh tế Thống kê và Tin học Moscow, TrĐH Kinh tế Plekhanov, TrĐH Tài chính thuộc CP Nga, TrĐH Hàng không Moscow, TrĐH Chế tạo máy Moscow;
Nga (nhóm 4): LHS học tại các trường còn lại ở Moscow và LHS học tại các TP của Nga từ vần K đến T (không bao gồm TP Moscow, St. Petersburg và Tomsk);
Nga (nhóm 5): LHS học tại  TP Tomsk, St. Petersburg và các TP từ vần U đến V.